மயிலிட்டி . ழம், லகம்

மயிலிட்டி . ழம், லகம்

மயிலிட்டி . ழம், லகம்

"வந்தாரை வாழவைத்த மயிலிட்டி மண்..."

அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவன் முதற்றே உலகு.

கற்க கசடறக் கற்பவை கற்றபின் நிற்க அதற்குத் தக.

ஒழுக்கம் விழுப்பந் தரலான் ஒழுக்கம் உயிரினும் ஓம்பப் படும்.

இவ்விணையத்தளப் பக்கத்தை வடிவமைத்து வளர்ப்பதற்கு, இவ்விடயங்கள் தொடர்பான ஆக்கங்கள் மற்றும் ஒலி ஒளி எழுத்து வடிவ ஆவணங்கள் ஆகியவற்றை எம்முடன் பகிர்ந்துகொள்ளுமாறு ஆவலோடு கேட்டுக்கொள்கிறோம்.

நன்றி.

© அடவுக் கலைஞர்: விக்னேஸ்வரன் பூபாலசிங்கம்
Copyright © 2011 ---.  All Rights Reserved.

Peacock feather Peacock feather