மயிலிட்டி . ழம், லகம்

மயிலிட்டி . ழம், லகம்

மயிலிட்டி . ழம், லகம்

"வந்தாரை வாழவைத்த மயிலிட்டி மண்..."

வரைபடம்

 கீழுள்ள சக, சய மற்றும் அம்புக்குறிகளை சொடுக்குவதன்(Click) மூலம் வரைபடத்தை இயக்கிப்பார்க்கலாம்.


இவை சம்பந்தமான ஆக்கங்கள் மற்றும் ஒலி ஒளி எழுத்து வடிவ ஆவணங்கள் ஆகியவற்றை எம்முடன் பகிர்ந்துகொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம்.

நன்றி.

© அடவுக் கலைஞர்: விக்னேஸ்வரன் பூபாலசிங்கம்
Copyright © 2011 ---.  All Rights Reserved.

Peacock feather Peacock feather